علائم خاص در فارسی ادیتور
 
زبر --َ- Shift-U
زير --ِ- Shift-Y
پيش --ُ- Shift-T
دوزبر --ً- Shift-R
دوزير --ٍ- Shift-E
دوپيش --ٌ- Shift-W
تشديد --ّ- Shift-I
کـــــــــــشيده ـ Underscore
ي کوچک (اتصال) --ٔ- Shift-N
گيومه « » Shift-L,K
نيم‌فاصله Shift-Space
ويرگول ، Shift-7
   
توضيحات
 
۱- ي کوچک آخر ( --ٔ- ) در ترکيباتي مانند «خانهٔ من» استفاده مي‌شود. بعضي صاحبنظران معتقدند که به جاي اين علامت قرض گرفته شده از زبان عربي، بايد از «ی» آخر تنها استفاده کرد.
 
۲- نيم‌فاصله کاراکتر بدون بُعدي است که مي‌توان آن را بعد از حروفي که قابليت اتصال به حرف بعدي دارند تايپ کرد تا حرف مورد نظر به حرف بعد از آن نچسبد. به طور مثال براي نوشتن «مي‌شود» بايد بعد از «مي» از نيم‌فاصله استفاده کرد تا «مي» به «شود» نچسبد («مي‌شود» به جاي «ميشود»). استفاده از فاصله space («مي شود») که براي فاصله انداختن بين «دو» کلمه مجزا به کار مي‌رود به جاي نيم‌فاصله، از نظر دستوري اشتباه است.
Behtarin Farsi Editor by: www.microles.com